Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh

TÁI TẠO CÁNH TRONG BÁNH CHÈ BẰNG GÂN CƠ CHÂN NGỖNG TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT XƯƠNG BÁNH CHÈ TÁI HỒI

download T+++I T+ƒ-ª+iO C+++NH TRONG B+++NH CH++¬ BSCKI D-ª-ª-ª+¡ng Hi+ƒ-ª+u K+ƒ+-ª.doc (197,00KB)


© 2007-2018  Hội Chấn Thương Chỉnh Hình Tp. Hồ Chí Minh